دبیرخانه

دبیرخانه

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و مراسلات اداری را انجام می دهد.

امکانات زیرسیستم دبیرخانه ی شجر:

ثبت نامه های دریافتی و ارسالی و آرشیو آن ها

امکان درج موضوعات پیش فرض برحسب نیاز سازمان

تعریف انواع دفاتر اندیکاتور

اشتراک: